Statutaire gegevens

 

  • Als lid kan tot de vereniging toetreden ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon, die  door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten.
  • De raad van bestuur beslist zonder verhaal over de aanvaarding van de nieuwe leden.
  • Een lid is onvoorwaardelijk akkoord met de statuten.
  • Het jaarlijks lidgeld bedraagt voor het werkingsjaar 2023 : 50€
  • Gebruik Materiaal: vest/broek/wapen: 20€ op  Jaarbasis
  • Overschrijven op het bankrekeningnummer:
  • Schietstand : locatie VSK trainingscentrum 1 te  Mechelen Polderstraat 68

 

IBAN: BE17 7340 1820 8121

BIC: KREDBEBB734-0182081-21

 

 Ereleden : € 50

 Sympathiserende leden : € 30

 

 

 

 

Schuttersvereniging Het Loodje vzw. Vaaltweg 10 3020 Herent
0881.212.732
RPR Leuven, afdeling Leuven

Mailadres