Leden - Privacy verklaring

 

Als Schuttersvereniging Het Loodje vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

indien u na het doornemen van onze privacy verklaring of in de algemene zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens

 

Schuttersvereniging Het Loodje vzw

Verantwoordelijke :  AndrĂ© Libert, secretaris

Vaaltweg 10  3020 Herent

TF nummer : 016 22 83 44

 hetloodje@telenet.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Schuttersvereniging Het Loodje vzw verwerkt ten behoefte van de volgende doeleinden en rechtsgronden.

 

 •  om lid te worden van de vereniging
 •  het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 •  het versturen van uitslagen
 •  foto's

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen, verzamelen en verwerken.

 

 •  persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummers, mailadres
 •   rijksregisternummer
 •  persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 •  

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden.

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 •  het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 •  lid te worden van de Vlaamse Schietsportkoepel via een tool ontwikkeld door de Vlaamse Schietsportkoepel.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten

 

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

Schuttersvereniging Het Loodje vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 2 jaar. De persoonsgegevens worden jaarlijks aangepast.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. bovenaan de privacy statement staat hoe je met ons contact kan nemen.

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers.

 

Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan  u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten.

 

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Schuttersvereniging Het Loodje vzw kan zijn privacy statement wijzigen. van deze wijziging zullen we een aankondiging doen via mailing.

 •  recht op inzage en kopie
 •  

De personen van wie je gegevens bijhoudt, heeft het recht om bepaalde gegevens in te zien en gratis een kopie van de verwerkte persoonsgegevens binnen de maand (verlengbaar met 2 maanden) aan te vragen.

 

 •  recht op aanpassing
 • De persoon van wie je gegevens bijhoudt heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren.
 •  recht op vergetelheid (verwijderen van gegevens)
 •  

In een aantal specifieke gevallen kan de persoon van wie je gegevens bijhoudt, vragen om "vergeten te worden" en te worden verwijderd uit de database. je kan de vraag tot verwijdering ook weigeren in een aantal gevallen

 •  recht op intrekken van de toestemming
 •  datalek
 •  

Meldplicht voor datalekken die de betrokkene(n) schade kunnen berokkenen (bv financieel verlies, schending geheimhoudingsplicht, identiteitsdiefstal...).

 

Elk incident dat impact kan hebben op de veiligheid van je gegevens (zoals diefstal van een laptop of verlies van een usb-stick) en enige vorm van schade  kan veroorzaken aan de betrokkene(n) moet binnen de 72 uur gemeld worden aan de privacycommissie.

 

Bij een hoog risico voor zijn rechten en vrijheden moet dit ook aan de betrokkene(n) zelf gemeld worden zodat deze de nodige voorzorgsmaatregelen kan nemen.

 

 

 

Schuttersvereniging Het Loodje vzw. Vaaltweg 10 3020 Herent

Mailadres